Suntem o firma autorizata ANRE, care va ofera consultanta, proiectare si executie pentru:

 • Bransamente electrice subterane.
 • Extindere Retele electrice.
 • Instalatii electrice de medie si joasa tensiune.
 • Dosarul tehnic al instalatiei de utilizare.

BRANSAMENTE ELECTRICE SUBTERANE

EMAR TRADE CONSTRUCT executa bransamente electrice subterane in Bucuresti si jud. Ilfov. 

Pentru bransamente electrice subterane definitive monofazice sau trifazice sunt necesare in copii, urmatoarele documente:

 • C.I. persoana fizica sau C.U.I.-ul firmei si C.I. reprezentant firma, depinde de cine incheie contractul,
 • act de proprietate, contract de vânzare-cumparare sau inchiriere, dupa caz,
 • plan cadastral de incadrare in zona 1:500 si 1:2000,
 • acordul proprietarului de incheiere contract pe numele chiriasului (atunci cand este vorba de inchiriere, legalizat daca proprietarul este persoana fizica),
 • certificatul de urbanism,
 • avizul de amplasament de la ENEL,
 • autorizatia de constructie in termen sau receptia lucrarii de la primarie (la cladirile noi),
 • pentru persoanele juridice este necesara si cunoasterea contului si a bancii unde are firma deschis contul,
 • tensiunea ceruta (monofazic sau trifazic) si puterea necesara (lista cu toti consumatorii),
 • schita spatiilor ce vor fi alimentate, cu pozitia tabloului general, unde va ajunge coloana de alimentare cu energie.

Conditii Tehnice Generale

Prevederile NTE 007/08/00 se aplică şi la proiectarea branşamentelor electrice subterane de joasă tensiune destinate alimentării cu energie electrică a consumatorilor care solicită puteri electrice mici (până la 50 kW) pentru instalaţiile de utilizare.
Părţile principale ale branşamentului electric subteran sunt: branşamentul propriu-zis (cablul); firida (nişa) de branşament; coloana electrică.

Branşamentele electrice subterane se pot racorda direct din cablul principal de alimentare, cu ajutorul unui manşon de derivaţie, dintr-o firidă (cazul blocurilor de locuinţe sau al imobilelor cu mai multe apartamente), sau dintr-o reţea aeriană pentru alimentarea unor consumatori la care nu se pot realiza branşamente aeriene.

Bransamente Electrice Subterane

a) traseul cablurilor se alege, de regulă, astfel încât să se realizeze legătura cea mai scurtă, în concordanţă cu reţeaua existentă de cabluri; totodată se are în vedere asigurarea accesului la cabluri pentru lucrări ulterioare de reparaţii şi eventualele înlocuiri de cabluri;
b) razele de curbură ale cablurilor trebuie să aibă valorile minime exprimate prin diametrul exterior al cablului;
c) la pozarea cablurilor pentru branşamente alături de alte cabluri electrice trebuie să fie respectate distanţele prescrise de reglementările în vigoare;
d) la pozarea cablurilor în paralel cu conducte subterane electrice trebuie să fie respectate distanţele minime în plan orizontal;
e) la intrarea în clădiri se poate reduce adâncimea de pozare, pe porţiuni scurte (sub 5m).
f) la subtraversarea drumurilor şi la intrarea în clădiri, cablurile vor fi protejate în tuburi de PVC; tuburile trebuie să aibă un diametru interior egal cu 1,5 x diametrul exterior al cablului.
g) la pozarea cablurilor în apropiere de clădiri, pomi, şine de tramvai, se vor respecta distanţele minime indicate în reglementările în vigoare.
h) subtraversarea străzilor din localităţi se va efectua prin montarea cablului de branşament într-un tub de protecţie din PVC, a cărei lungime va depăşi cu 1m limita bordurii;
i) la intersecţia unui cablu de branşament cu reţelele de cabluri, se va avea în vedere păstrarea unei distanţe de protecţie pe verticală. De regulă, cablul de branşament va supratraversa cablul cu tensiune mai mare, cu condiţia menţinerii adâncimilor de pozare.
j) intersecţia cablurilor de branşament cu reţeaua de conducte subterane se realizează prin respectarea următoarelor distanţe pe verticală:
h = 250 mm faţă de conducte de apă şi canalizare;
h = 500 mm faţă de conducte cu fluide combustibile şi conducte de termoficare.
Distanţa de protecţie se poate reduce la 25 mm cu următoarele condiţii:
*protejarea cablului în zona intersecţiei şi câte 500 mm de o parte şi de alta a acesteia, în cazul conductelor cu fluide combustibile;
*întărirea izolaţiei termice la conductele de termoficare în zona intersecţiei piua câte 1m de o parte şi de alta a acesteia.
La intersecţia cu conducte pozate la adâncimi mai mari de 1 m, cablul de branşament va supratraversa conductele.
k) la pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii reţelelor electrice aeriene, se va prevedea introducerea cablurilor în tub de protecţie pe o porţiune de 2m deasupra solului pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice; tubul de protecţie poate fi din PVC sau metalic.

Extindere Retele Electrice

AI DEPUS CERERE DE RACORDARE PENTRU O ZONA IN CARE NU EXISTA RETEA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE SI NU STII CE URMEAZA?
IATA TRASEUL APROBARII CERERII TALE IN 7 PASI!

Conform:

 • legii energiei electrice si gazelor naturale nr.123/2012;
 • regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice;
 • metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 75/2013.

Etapele privind solutionarea cererii tale de racordare in zone in care nu exista retea electrica de distributie de joasa tensiune (distanta de la reteaua existenta pana la limita de proprietate a solicitantului este mai mare de 100 m) sunt urmatoarele:

Operatorul de Distributie (OD) informeaza solicitantul daca zona respectiva este cuprinsa in planul de dezvoltare al Retelei Electrice de Distributie (RED) si care este calendarul de realizare a lucrarilor.

In cazul in care nu au fost facute demersuri pentru extinderea retelei in zona respectiva, OD informeaza in scris Autoritatea publica locala si centrala sa depuna in acest scop o cerere precum si documentatia justificativa prevazuta in Metodologia mentionata anterior. Scrisoarea este transmisa spre informare si solicitantului.

Autoritatea publica transmite operatorului de distributie (OD) cererea si documentatia justificativa continand urmatoarele documente:

A) Planul urbanistic general in vigoare al localitatii, cu prezentarea echiparii edilitare existente si a propunerilor de dezvoltare a acesteia (piese scrise si piese desenate).
B) Planul urbanistic zonal in vigoare pentru zona unde se propune extinderea RED, cu prezentarea echiparii edilitare existente si a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a retelelor electrice, pentru asigurarea necesarului de consum (piese scrise si piese desenate).
C) Actele de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa fie amplasate RED, teren aflat in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ – teritoriale.
D) Procesele verbale de trasare (bornare) a drumurilor publice si a celorlalte terenuri pe care vor fi amplasate RED.
E) Autorizatii de construire sau Certificate de urbanism pentru construire de locuinte eliberate pentru zona unde se solicita electrificarea sau extinderea RED.
F) Memoriu de prezentare a gradului de dezvoltarea existenta si de perspectiva (Anexa 1) a localitatii sau a zonei, incluzand urmatoarele informatii:

 • numarul de locuinte existente, in curs de construire sau cu autorizatii de construire in termen de valabilitate;
 • numarul final de locuinte din zona;
 • numarul de utilizatori, altii decat consumatorii casnici, cu precizarea destinatiei consumului, daca este cazul;
 • esalonarea in timp a numarului de utilizatori corespunzator etapelor de finalizare a locuintelor sau constructiilor cu alta destinatie;
 • date documentate privind puterea totala necesara pe etape de dezvoltare a zonei si puterea finala, atat pentru consumul casnic, cat si, daca este cazul, pentru consumul noncasnic, daca autoritatea publica detine aceste date.

Operatorul de distributie intocmeste in termen de 60 de zile studiul de fezabilitate si evalueaza lucrarile de investitii din punct de vedere al eficientei economice.

Lucrarile se considera eficiente economic daca indicatorii rezultati indeplinesc conditiile: Valoarea Actualizata Neta 0 si Durata de Recuperare a Investitiei 20 ani (caz in care OD are obligatia de finantare totala a investitiei).

Lucrarile NU se considera eficiente economic daca cel putin unul din cei doi indicatori nu este corespunzator, caz in care OD are obligatia de a finanta numai valoarea investitiei eficiente economic (Ief) pentru care ambii indicatori indeplinesc conditiile. Diferenta dintre valoarea investiţiei totale si investitia eficienta (Itotal – Ief) reprezinta coparticiparea autoritatii publice la finantarea lucrarilor. In acest caz OD stabileste lucrarile din vecinatatea RED care corespund valorii Ief si lucrarile care corespund valorii Itotal – Ief si urmeaza sa fie finantate de autoritatea publica.

Operatorul de distributie informeaza ANRE si transmite raspunsul catre autoritatea publica privind rezultatele studiului de fezabilitate si propunerea de coparticipare a autoritatii publice la finantarea investitiei solicitate.

OD transmite la ANRE in termen de maximum 90 de zile de la depunerea cererii insotita de documentatia completa o adresa de informare referitoare la rezultatele analizei. Ulterior informarii ANRE, OD transmite autoritatii publice in termen de maximum 90 de zile de la depunerea cererii insotite de documentatia completa o notificare continand:

 • Rezultatele studiului de fezabilitate, respectiv descrierea solutiei tehnice, valorile obtinute pentru Itotal si Ief – daca este cazul;
 • Lucrarile corespunzatoare valorii Ief si cele corespunzatoare valorii Itotal – Ief, daca este cazul;
 • Calendarul orientativ pentru realizarea lucrarii;
 • Propunerea de a participa, in conformitate cu prevederile Legii, la finantarea lucrarilor respective cu valoarea diferentei Itotal – Ief, precum si informatii referitoare la etapele urmatoare;
 • Mentiunea suportarii de catre autoritatea publica a cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate in cazul neacceptarii propunerii de coparticipare la finantarea lucrarii.

Introducerea in planurile de investitii ale operatorului de distributie si Autoritatile Publice Locale.

De la data transmiterii notificarii de catre OD, in termen de maximum 60 de zile, autoritatea publica, analizeaza propunerea de coparticipare la finantare si, in situatia acceptarii acesteia, transmite OD o scrisoare de confirmare in acest sens, care sa constituie un angajament ferm de a asigura cofinantarea lucrarii.
Coparticiparea autoritatii publice la finantarea lucrarilor se realizeaza prin incheierea unui Contract de finantare, intre autoritatea publica si OD, care va contine:

A) Sumele si calendarul de plata a contributiilor de cofinantare;
B) Calendarul de realizare a lucrarilor;
C) Componenta comisiei comune autoritate publica – OD care va stabili cota de proprietate asupra mijloacelor fixe.

In conformitate cu Metodologia de elaborare si aprobare a Planului de Investitii – Ordinul 8/2016 – OD are obligatia de a bugeta intre 5% si 10% din valoarea totala a Planului in lucrari de extindere si electrificare. Valorile investitiilor pentru electrificari sunt realizate de catre OD in programul de investitii anual conform principiului FIFO – First In First Out (ordine cronologica)

Realizarea lucrarilor de electrificare/extindere, operarea si intretinerea lor

Pentru proiectarea si executarea lucrarilor de electrificare/extindere RED, autoritatea publica si OD incheie impreuna un contract cu un operator economic atestat, cu respectarea cerintelor legislatiei in vigoare privind achizitia de lucrari publice.

La finalizarea lucrarilor autoritatea publica preda OD reteaua electrica prin oricare din modalitatile prevazute in Metodologia privind reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitati energetice de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul ANRE nr.31/2013. OD preia reteaua electrica in conditiile de eficienta economica (Ief).